รศ.ทพญ.ศิริกาญจน์ อรัณยะนาค

Assoc. Prof. Sirikarn Arunyanak

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา