ภาควิชาชีวเคมี จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2490 เป็นแผนกสรีรวิทยาและชีวเคมี จนถึง พ.ศ. 2516 แผนกดังกล่าวได้แยกออกเป็น แผนก คือ แผนกสรีรวิทยา และ แผนกชีวเคมี การแยกแผนกทั้งสองนี้เป็นความคิดของ ศ.ทพ.ดร.ม.ร.ว. อ๊อด กฤดากร หัวหน้าแผนกฯ ในขณะนั้น ซึ่งมีความเห็นว่า วิชาทั้งสองเป็นวิชาพื้นฐานที่ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น เพื่อให้คณาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาได้ใช้ความรู้และความชำนาญในศาสตร์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวหน้าภาควิชาตามลำดับดังนี้

1. ผศ.ทญ. นันทิกา ชวลิต (ตำแหน่งในขณะนั้น)
2. ผศ.ทญ. ลมุลยง โพวาทอง
3. รศ.ทพ. ประทีป พันธุมวนิช
4. รศ.พรศรี ปฏิมานุเกษม (2539-2546)
5. รศ.ดร.เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย (2546-2553)
6. รศ.ทพ.ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล (2553-2556)
7. ผศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ (2557)