กิจกรรมรายวิชาทันตกรรมชุมชนภาคปฏิบัติ

กิจกรรมสัมมนาปริญญาเอก

โครงการเด็กไทยไรฟันผุในถิ่นทุรกันดาร

โรงเรียนสุเหล่าลำแขกโรงเรียนศิริวังวิทยาคารโรงเรียนวัดสีชมพูสัมนนาโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุในถิ่นทุรกันดาร ณ ภูวนาลี รีสอร์ท วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557