ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ให้การต้อนรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทันตพยาธิวิทยา โดยมี รศ.ทพ.ดร.เอกรัฐ ภัทรธราธิป หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา และนายสมชาย ยอดสง่า เป็นวิทยากรบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องแนวทางในการขอรับรองมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ชั้น 7 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ