ผศ.ทพญ.ดร.กมลพร วัฒนเสริมกิจ

Assist. Prof. Kamolporn Wattanasirmkit

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์