อ.ทพญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์

Onanong Silkosessak

อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

Qualification

Diplomate, Thai Board of Oral Diagnostic SciencesThe Dental CouncilB.E. 2558
Diplomate, American Board of Oral and Maxillofacial RadiologyUSAB.E. 2542
Cert. (Oral Radiology)University of North Carolina at Chapel Hill, USAB.E. 2542
M.Sc. (Oral and Maxilloffacial Radiology)University of North Carolina at Chapel Hill, USAB.E. 2542
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2537

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Kangvansurakit N, Bhuridej P, Pimkhaokham A, Silkosessak OC. Correlation study between fractal properties of pre-operative bone trabeculae and primary implant stability quotient. CU Dent J. April – June 2017;40(2):39-50 TCI 1 

B : Proceedings (Peer Review)

Ketpan K, Ingprapankorn A, Silkosessak O, Pimkhaokham S. An Ability of CBCT in Vertical Root Fracture Detection in Non-Filled and Filled Root Canal Treated Teeth: an Ex vivo Study. The 17th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT2019). 8 – 10 July 2019:213-221.