รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม

Assoc. Prof. Suphot Tamsailom

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา

Qualification

Diplomate, Thai Board of PeriodontologyThe Dental CouncilB.E. 2543
Cert. Postdoctoral Fellowship in PeriodonticsIndiana University, U.S.A.B.E. 2544
M.Sc. (Periodontics)Chulalongkorn UniversityB.E. 2537
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2533

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Suthasinekul R, Mongkornkarn S, Sritara C, Lertpimonchai A, Tamsailom S, Udomsak A. Association of Skeletal Bone Mineral Density and Periodontitis in Postmenopausal Women of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). J Dent Assoc Thai. July – September 2019;69(3):312-323. TCI 1 
Lertpimonchai A, Rattanasiri S, Tamsailom S, Champaiboon C, Ingsathit A, Kitiyakara C, Limpianunchai A, Attia J, Sritara P, Thakkinstian A.  Periodontitis as the risk factor of chronic kidney disease: Mediation analysis. J Clin Periodontol. June 2019;46(6):631–639. SCOPUS 
Mongkornkarn S, Suthasinekul R, Sritara C, Lertpimonchai A, Tamsailom S, Udomsak A. Significant association between skeletal bone mineral density and moderate to severe periodontitis in fair oral hygiene individuals. J Investig Clin Dent. 23 July 2019:e12441. SCOPUS 
Suphanantachat S, Tantikul K, Tamsailom S, Kosalagood P, Nisapakultorn K, Tavedhikul K. Comparison of clinical values between cone beam computed tomography and conventional intraoral radiography in periodontal and infrabony defect assessment. Dentomaxillofac Radiol. August 2017;46(6):20160461. SCOPUS 

B : Proceedings (Peer Review)

Yanothai S, Tamsailom S. Accuracy of Intraoral Radiographs for Assessment of Infrabony Defect Morphology. การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559. กันยายน 2559. หน้าที่ 75-80.