รศ.ทพญ.ดร.ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์

Assoc. Prof. Thipawan Tharapiwattananon

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก