34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

ข้อมูลติดต่อหน่วยงานอื่นๆ

  • ประชาสัมพันธ์ (โรงพยาบาล) 0 2218 8705
  • ประชาสัมพันธ์ (ข้อมูลทั่วไป)  0 2218 8635
  • คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ 0 2251 3901 ถึง 3
  • ข้อมูลศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 0 2218 8653 ถึง 4
  • ข้อมูลศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0 2218 9601, 0 2218 9021
  • ติดต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้บริหาร

คณบดี

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์
Email jpornchai@hotmail.com
โทร. 0 2218 8659
โทร.เลขาฯ 0 2218 8960

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ทพ.ดร.ดำรงค์ ดำรงค์ศรี
Email ddamrongsri@yahoo.com

รองคณบดีฝ่ายกายภาพ

อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ
Email natthavoot@hotmail.com

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม
Email Suphot.t@chula.ac.th
โทร. 0 2218 8787, 0 2218 9022
โทร.ธุรการ 0 2218 9021

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์
Email linspairoj@gmail.com
โทร. 0 2218 8596
โทร.ธุรการ 0 2218 8648

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

ผศ.ทญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์
Email p.pittayapat@gmail.com

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และการพัฒนาองค์กร

รศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ
Email Kasekarn.k@chula.ac.th
โทร. 0 2218 8530

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์
Email Thanaphum.o@chula.ac.th
โทร. 0 2218 8934

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์

ผศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ
Email Kajorn.k@chula.ac.th
โทร. 0 2218 8648, 0 2218 8657
โทร.ธุรการ 0 2218 8656

รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม

รศ.ร.อ.หญิง ทญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา
Email aorrangsima@yahoo.com
โทร. 0 2218 8913
โทร.ธุรการ 02-218-9003

หัวหน้าภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์

รศ.ทญ.ดร.สุคนธา เจริญวิทย์
Email Suchonta.C@chula.ac.th 
โทร. 0 2218 8872
โทร.ธุรการ 0 2218 8885

จุลชีววิทยา

รศ. ทญ. ดร. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์
Email ruchanee@gmail.com
โทร.ธุรการ 0 2218 8680

ชีวเคมี

รศ.ทพ.ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล
Email Jeerus.S@chula.ac.th
โทร. 0 2218 8659 
โทร.ธุรการ 0 2218 8670

ทันตกรรมจัดฟัน

รศ.ทพ.ดร. ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
Email Paiboon.T@chula.ac.th
โทร. 02-218-8951
โทร.ธุรการ 02-218-8932

ทันตกรรมชุมชน

ผศ.ทญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ
Email Pagaporn.P@chula.ac.th 
โทร. 0 2218 8547
โทร.ธุรการ 0 2218 8543

ทันตกรรมบดเคี้ยว

รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์ (รักษาการฯ)
Email linspairoj@gmail.com
โทร. 0 2218 8528
โทร.ธุรการ 0 2218 8554

ทันตกรรมประดิษฐ์

รศ.ทญ.ดร.อรพินท์ โคมิน จันศิษย์ยานนท์ 
Email Orapin.Ka@chula.ac.th
โทร. 0 2218 8571
โทร.ธุรการ 0 2218 8532

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

รศ.ทญ.ดร.บุษยรัตน์ สันติวงศ์
Email busayapedo@gmail.com
โทร. 0 2218 8909
โทร.ธุรการ 0 2218 8906

ทันตกรรมหัตถการ

รศ.ทญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา
Email Anchana.p@chula.ac.th
โทร. 0 2218 8786
โทร.ธุรการ 0 2218 8795

ทันตพยาธิวิทยา

รศ.ทพ.ดร. เอกรัฐ ภัทรธราธิป
Email Ekarat.P@chula.ac.th
โทร. 0 2218 8802
โทร.ธุรการ 0 2218 8798

ปริทันตวิทยา

ผศ.ทญ.อรวรรณ  จรัสกุลางกูร
Email orawandds@gmail.com
โทร. 0 2218 8861
โทร.ธุรการ 0 2218 8850

เภสัชวิทยา

รศ.ทญ.ดร.สิรีรัตน์ สูอำพัน
Email Sireerat.P@chula.ac.th
โทร.ธุรการ 0 2218 8882

รังสีวิทยา

อ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล
Email Phonkit.S@chula.ac.th
โทร. 0 2218 8778
โทร.ธุรการ 0 2218 8780

เวชศาสตร์ช่องปาก

รศ.ทญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ
Email Pornpan.P@chula.ac.th
โทร. 0 2218 8938
โทร.ธุรการ 0 2218 8942

ศัลยศาสตร์

รศ. ทพ. ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
Email Atiphan.P@chula.ac.th 
โทร. 0 2218 8582
โทร.ธุรการ 0 2218 8581

สรีรวิทยา

ผศ.ดร.วีระ สุพรศิลป์ชัย
Email Weera.Su@chula.ac.th
โทร.ธุรการ 02-218-8690

หลักสูตรชีววิทยาช่องปาก

ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์
Email Thanaphum.o@chula.ac.th
โทร. 0 2218 8872

หลักสูตรทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม

รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล
โทร. 0 2218 8787, 0 2218 9022
โทร.ธุรการ 0 2218 8664

หลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ

ผศ.ทญ.ดร.อัญชลี วัชรักษะ
Email avacharaksa@gmail.com

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

น.ส.ศิริกัลยา อรรถศิริ
โทร. 0 2218 8636
โทร.ธุรการ 0 2218 8636

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

น.ส.วัณณวัฑ ประชุมรัตน์
Email wannawat.p@chula.ac.th
โทร. 0 2218 8653
โทร.ธุรการ 0 2218 8652 – 3

วีดิทัศน์แนะนำการเดินทาง