การสมัครเข้าศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

การรับสมัครหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

(ปริญญาตรี)

การรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) นี้ ประกอบด้วยการคัดเลือก 3 รอบ ได้แก่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ
  • โทร. 0 2218 0433
และศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ
S 18342057 160965 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การรับสมัครเป็นไปตามแต่ละหลักสูตรกำหนด โดยสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้จากหน้าหลักสูตรตามตารางด้านล่างนี้

  • คลิกที่ชื่อสาขาวิชา (Field of Study) เพื่อดูภาพรวมและแนะนำสาขาวิชา
  • คลิกที่หลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร
Field of Study
G.Dip.
M.Sc.
HG.Dip.
RT.
Ph.D.
CE.
HG.Dip.ปิดรับสมัคร
  • G.Dip. หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  • M.Sc. หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
  • HG.Dip. หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  • RT. หมายถึง การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
  • Ph.D. หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
  • CE. หมายถึง การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาต่อเนื่อง

การรับสมัครเป็นไปตามแต่ละหลักสูตรกำหนด โดยสามารถค้นหาหลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัครได้จากหน้าเว็บไซต์การศึกษาต่อเนื่อง