การสมัครเข้าศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

การรับสมัครหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

(ปริญญาตรี)

การรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) นี้ ประกอบด้วยการคัดเลือก 3 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

รอบที่ 2 โควตา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โทร. 0 2218 8652 – 4
  • Email academicdent@chula.ac.th, academicgroup.dent@gmail.com
สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ
  • โทร. 0 2218 0433
และศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ
S 18342057 160965 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การรับสมัครเป็นไปตามแต่ละหลักสูตรกำหนด โดยสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้จากหน้าหลักสูตรตามตารางด้านล่างนี้

Field of Study Degree Application End (Y/M/D) Admission
Field of Study Degree Application End (Y/M/D) Admission

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร


การศึกษาต่อเนื่อง

การรับสมัครเป็นไปตามแต่ละหลักสูตรกำหนด โดยสามารถค้นหาหลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัครได้จากหน้าเว็บไซต์การศึกษาต่อเนื่อง