ผศ.ทพญ.ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์

Assist. Prof. Chantrakorn Champaiboon

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา