ผศ.ทพญ.ดร.ชุติมา ระติสุนทร

Assist. Prof. Chootima Ratisoontorn

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ