รศ.ทพ.ดร.กิตติ ต.รุ่งเรือง

Assoc. Prof. Kitti Torrungruang

อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา