รศ.ทญ.ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัติ

Assoc. Prof. Oranart Matangkasombut

อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตสาธารณสุข

Qualification

Ph.D. (Biological Sciences in Dental Medicine)Harvard UniversityB.E. 2545
Diplomate, Thai Board of Dental Public HealthThe Dental CouncilB.E. 2560
D.D.S. Class Honors (Dentistry) Chulalongkorn UniversityB.E. 2537

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Tarapan S, Matangkasombut O, Trachootham D, Sattabanasuk V, Talungchit S, Paemuang W, Phonyiam T, Chokchaitam O, Mungkung OO, Lam-Ubol A. Oral Candida colonization in xerostomic postradiotherapy head and neck cancer patients. Oral Dis. 1 October 2019;25(7):1798-1808. SCOPUS 
Denmongkholchai S, Katare P, Choochuay S, Thanyasrisung P, Tsuruda K, Sugai M, Mongkolsuk S, Matangkasombut O. Genome-Wide Identification of Host Genes Required for Toxicity of Bacterial Cytolethal Distending Toxin in a Yeast Model. Front Microbiol. 26 April 2019;10:89. SCOPUS 
Chanomethaporn A, Chayasadom A, Wara-Aswapati N, Kongwattanakul K, Suwannarong W, Tangwanichgapong K, Sumanonta G, Matangkasombut O, Dasanayake AP, Pitiphat W. Association between periodontitis and spontaneous abortion: A case-control study. J Periodontol. April 2019;90(4):381-390. SCOPUS 
Nguyen TNY, Matangkasombut O, Ritprajak P. Differential dendritic cell responses to cell wall mannan of Candida albicans, Candida parapsilosis, and Candida dubliniensis. J Oral Sci. 27 December 2018;60(4):557-566. SCOPUS 
Nguyen TNY, Padungros P, Wongsrisupphakul P, Sa-Ard-Iam N, Mahanonda R, Matangkasombut O, Choo MK, Ritprajak P. Cell wall mannan of Candida krusei mediates dendritic cell apoptosis and orchestrates Th17 polarization via TLR-2/MyD88-dependent pathway. Sci Rep. 20 November 2018;8(1):17123. SCOPUS 
Tsuruda K, Matangkasombut O, Ohara M, Sugai M. CdtC-induced processing of membrane-bound CdtA is a crucial step in Aggregatibacter actinomycetemcomitans CDT holotoxin formation. Infect Immun. 20 February 2018;86(3): e00731-17. SCOPUS 
Wongpraparatana I, Matangkasombut O, Thanyasrisung P, Panich M. Effect of Vital Tooth Bleaching on Surface Roughness and Streptococcal Biofilm Formation on Direct Tooth-Colored Restorative Materials. Oper Dent. Jan/Feb 2018;43(1):51-59. SCOPUS 
Saruttichart T, Chantarawaratit PO, Leevailoj C, Thanyasrisung P, Pitiphat W, Matangkasombut O. Effectiveness of a motionless ultrasonic toothbrush in reducing plaque and gingival inflammation in patients with fixed orthodontic appliances. Angle Orthod. March 2017;87(2):279-285. SCOPUS