รศ.ทพญ.ดร.พนิดา ธัญญศรีสังข์

Assoc. Prof. Panida Thanyasrisung

อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา