ผศ.ทพญ.ดร.พัชรี ฤทธิ์ประจักษ์

Assist. Prof. Patcharee Ritprajak

อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา