ผศ.ทพญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์

Assist. Prof. Pintu-On Chantarawaratit

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน