ติดต่อสอบถาม

โครงการทันตกรรมปากเกร็ด ตึกนวมราช 80 ชั้น 12 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
โทรศัพท์ 0-2218-9024 โทรสาร 0-2218-9024

เลขาโครงการ คุณดาวพร 089-140-6232

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3875.631960426942!2d100.53119751492048!3d13.740718240354632!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xe5fca1334b5e4a61!2sFaculty+of+Dentistry+Chulalongkorn+University+Bangkok!5e0!3m2!1sen!2sth!4v1509096004322