หลักสูตรที่เปิดสอน

คำค้นหา

ระดับหลักสูตร

ประเภทหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา

Advanced Implant Surgery 6 Poster คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Advanced Implant Surgery รุ่นที่ 6 (Non degree to degree)

กระบวนการทางศัลยกรรมที่ซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยทันตแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝน และมีความรู้ความสามารถรวมทั้งทักษะที่เพียงพอ

โปสเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Excellence in oral mucosal disease management Ep. I รุ่นที่ 2

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาศักยภาพให้ทันตแพทย์มีความรู้ในด้านเวชศาสตร์ช่องปาก เพื่อให้ทันตแพทย์นำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ช่องปากให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Advances in Diagnostic Oral and Maxillofacial Pathology Poster คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Advances in Diagnostic Oral and Maxillofacial Pathology

เพิ่มพูนประสบการณ์ทางพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และพัฒนาการเรียนรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

S 80380092 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Management of dental patients with special health care needs

เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก โรคทางระบบ และความผิดปกติทางร่างกายของเด็ก ไปปฏิบัติงานทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็ก ได้อย่างถูกต้อง

CE Prosthodontics Poster คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) ทันตกรรมประดิษฐ์

เพราะแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุไทยมีความต้องการใส่ฟันปลอมทดแทนเพิ่มมากขึ้น

Pediatric Zirconia Crowns Workshop Poster คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Pediatric Zirconia Crowns Workshop

จากปัญหาฟันน้ำนมผุในเด็ก สู่การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ การฝึกฝนขั้นตอนและเทคนิคในการรักษาครอบฟันน้ำนมชนิด Zirconia

Excellence in oral mucosal disease management Ep I Poster คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Excellence in Oral Mucosal Disease Management Ep. I

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบ Non-degree to degree เพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาศักยภาพให้ทันตแพทย์มีความรู้ในด้านเวชศาสตร์ช่องปาก

AEGD Advanced Implant Surgery Poster คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Advanced Implant Surgery รุ่นที่ 5

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบ Non-degree to degree เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

img 2 4543 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Modern All Ceramic Restoration for Endodontically Treated Tooth

ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ทั้งในแง่ความรู้และทักษะ เพื่อเพิ่มทักษะในการวางแผนการรักษาฟันปกติและฟันที่ผ่านการรักษารากฟันและบูรณะฟันด้วยเซรามิกสีเหมือนฟัน รวมทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนทันตกรรมดิจิตอล

shutterstock 1405987151 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Amazing root canal treatment in molars รุ่นที่ 1

ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ทั้งในแง่ความรู้และทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาคลองรากฟัน โดยเฉพาะในฟันกราม