ขอบเขตและหน้าที่


  • สร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยที่รับการรักษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ในระดับที่ดีที่สุดตามทรัพยากรที่มีอยู่
  • กลั่นกรองคุณสมบัติของแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วย และการบันทึกเวชระเบียนของทันตแพทย์ แพทย์
  • ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการแพทย์
  • เป็นตัวแทนของสมาชิก เพื่อผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
  • ส่งเสริมความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาภายในวิชาชีพระหว่างทันตแพทย์ แพทย์ด้วยกัน ระหว่างทันตแพทย์ แพทย์กับผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานอื่น และระหว่างทันตแพทย์ แพทย์กับผู้ใช้บริการ