สมาชิก คือ ทันตแพทย์ แพทย์ทุกคนที่ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. สมาชิกสามัญ คือ ทันตแพทย์ แพทย์ ที่ได้รับการบรรจุเป็น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. สมาชิกวิสามัญ คือ
  • ทันตแพทย์ แพทย์ ที่มีสัญญาเข้าฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านและศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทันตแพทย์ แพทย์ ที่ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้สัญญาการปฏิบัติงาน
  • ทันตแพทย์ แพทย์ ที่มีสัญญาทำงานเพื่อชดใช้ทุนของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย