ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา กำเนิดตั้งแต่เริ่มตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2483 โดยเริ่มแรกเป็นวิชาหนึ่งในแผนกทันตวิภาคศาสตร์วิทยาฮิสโตทันตกรรมและทันตพยาธิวิทยา ในปี พ.ศ. 2501 ได้แยกออกมาเป็นแผนกวิชาทันตพยาธิวิทยา ภายหลังมีการเปลี่ยนจากแผนกวิชาทันตพยาธิวิทยามาเป็นภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ในปี พ.ศ. 2526


ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา

ผศ.ทพ. จำลอง กิตติเวช พ.ศ. 2505-2526
ศ.ทพ. วินัย ศิริจิตรพ.ศ. 2526-2531
ผศ.ทพ. วิเชฎฐ ลีลาพฤทธิ์พ.ศ. 2531-2538
ศ.ทพ. สุรศักดิ์ ชี้รัตน์พ.ศ. 2539-2543
รศ.ทพญ. สมศรี โรจนวัฒน์ศิริเวช          พ.ศ. 2544-2547
ศ.ทพญ. ดร. สมพร สวัสดิสรรพ์พ.ศ. 2547-2552
รศ.ทพญ. วิจิตรา วิพิศมากูลพ.ศ. 2552-2560
รศ.ทพญ.ดร. ริสา ชัยศุภรัตน์พ.ศ. 2560-2562
รศ.ทพ.ดร. เอกรัฐ ภัทรธราธิปพ.ศ. 2562-ปัจจุบัน