หัวหน้าภาควิชา

รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์


คณาจารย์ประจำภาควิชา

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.บุศนา คะบุศย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.บุศนา คะบุศย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.สุณิสา โรจนวิภาต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.สุณิสา โรจนวิภาต

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ศนิชา ยาคล้าย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.ศนิชา ยาคล้าย

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.นพ.วรภัทร ตราชู คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.นพ.วรภัทร ตราชู

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.วิชุดา คงสง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.วิชุดา คงสง

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.สิริดา อรุณเจริญสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.สิริดา อรุณเจริญสุข

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.นพ.ทพ.สรรพสิทธิ์ ปัญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นพ.ทพ.สรรพสิทธิ์ ปัญญา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.นพ.เฉลิมฤทธิ์ พฤกษสดใส คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.นพ.เฉลิมฤทธิ์ พฤกษสดใส

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธันชุดา สำเภาเงิน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.พญ.ธันชุดา สำเภาเงิน

อาจารย์ประจำภาควิชา


พยาบาล

รัชนี ปานจินดา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัชนี ปานจินดา

หัวหน้าพยาบาลประจำภาควิชา

อมรลักษณ์ เทพบุตร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อมรลักษณ์ เทพบุตร

พยาบาลประจำภาควิชา

กนกวรรณ อินทรารักษ์สกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กนกวรรณ อินทรารักษ์สกุล

พยาบาลประจำภาควิชา

ชยาภรณ์ อู่ทอง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชยาภรณ์ อู่ทอง

พยาบาลประจำภาควิชา


ผู้ช่วยทันตแพทย์

ซัลมา บุญพล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซัลมา บุญพล

ผู้ช่วยทันตแพทย์

วรวุฒิ บัวเขียวอ่อน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรวุฒิ บัวเขียวอ่อน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ณัฐริยา สุพิมพ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัฐริยา สุพิมพ์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ผุสดี ปาณิกบุตร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผุสดี ปาณิกบุตร

ผู้ช่วยทันตแพทย์


เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ปิยะฉัตร เพียรชอบธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางปิยะฉัตร เพียรชอบธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป P7