Home/ภาควิชา/ภาควิชาศัลยศาสตร์

เกี่ยวกับ
ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

shutterstock 439140979 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะนั้นคือ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ประกาศจัดตั้ง แผนกทันตแพทย์ เป็นแผนกอิสระขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้งให้ พ.อ. หลวงวาจ วิทยาวัฒน์ เป็นหัวหน้าแผนก และวันที่ 20 มิถุนายน 2486 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นคณะทันต-แพทยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ในสมัยนั้นได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น แผนกอำนวยการ และแผนกวิชาทางคลินิก ซึ่งมีแผนกศัลยศาสตร์ร่วมอยู่ด้วย ดังนั้นจึงถือได้ว่าแผนกศัลยศาสตร์ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2486 เป็นต้นมา สถานที่ตั้งทำการอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 5 ถนนราชดำเนิน โดยมีอาจารย์ นายแพทย์บัณเย็น ทวิพัฒน์ เป็นหัวหน้าแผนกวิชาเป็นคนแรก ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2490 อาจารย์ นายแพทย์บัณเย็น ทวิพัฒน์ ได้ย้ายไปอยู่แผนกศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และนายแพทย์เล็ก ณ นคร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนกแทน

ในปี พ.ศ. 2496

อาจารย์ นายแพทย์เล็ก ณ นคร ขอโอนไปอยู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาจารย์ทันต-แพทย์บุญทรง สิงหทัต ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการแทน หัวหน้าแผนกศัลยศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2498

อาจารย์ นายแพทย์สมาน สมานวนิชย์ ได้ขอย้ายจากโรงพยาบาลศิริราชมาเป็นที่ปรึกษาของแผนกศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และหลังจากนั้นได้ย้ายแผนกมาตั้งที่ตึกทันตกรรม (ตึก 1) ชั้นบน ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน และเริ่มมีเตียงผ่าตัดและเตียงสำหรับผู้ป่วยค้างคืน จำนวน 6 เตียง เป็นครั้งแรก

ในปี พ.ศ. 2500

อาจารย์ นายแพทย์สมาน สมานนวนิชย์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนกศัลยศาสตร์แทน เนื่องจากอาจารย์ ทันตแพทย์บุญทรง สิงห์ทัต ผู้รักษาราชการหัวหน้าแผนกฯ ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ภาควิชาฯ ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี ตั้งแต่ปี 2507

ในปี พ.ศ. 2507

อาจารย์ นายแพทย์สมาน สมานวนิชย์ เกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์ พ.ท.สี สิริสิงห ได้รักษาการแทนหัวหน้าแผนกต่อไป และในปีเดียวกันนี้ แผนกศัลยศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงทางคลินิกเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2512 ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บุญทรง สิงหทัต ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแผนกศัลยศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2516

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์เชื้อโชติ หังสสูต ได้เปิดโครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากขึ้น หลักสูตร 2 ปี ต่อมาในปี 2534 ขณะนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิทธิชัย ทัดศรี เป็นหัวหน้าภาควิชา ได้พัฒนาจนสามารถขยายหลักสูตรการฝึกอบรมทันแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เป็นหลักสูตร 3 ปี และได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาในปี 2535 จนถึงปัจจุบัน