1. วางแผน วิเคราะห์ปัญหา ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหา บำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบต่างๆ ซึ่งเป็นระบบประกอบอาคาร ดังนี้

1.1 ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
1.2 ระบบวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรมพื้นฐาน
1.3 ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
1.4 ระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานทางทันตกรรม
1.5 ระบบลิฟต์
1.6 ระบบโทรศัพท์
1.7ระบบปรับอากาศ

2. งานซ่อมแซม ควบคุมและบำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือทางทันตกรรม และเครื่องมืออิเลคโทรนิคก์ เช่น

2.1 อุปกรณ์เกี่ยวกับเก้าอี้ทำฟันทุกชนิด
2.2 ระบบส่งกำลังไฟฟ้า ประปา และระบบลมอัด
2.3 หัวกรอและเครื่องเกี่ยวข้องต่างๆ

3. งานซ่อมแซม ควบคุมและบำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออิเลคโทรนิคก์ เช่น

3.1 เครื่องปรับอากาศทุกชนิด
3.2 อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็น
3.3 งานควบคุมระบบเครื่องปั้มลมทุกอาคารของตึกคณะฯ
3.4 งานติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างปลั๊กและสวิทซ์
3.5 ระบบส่งกำลังไฟฟ้า
3.6 อุปกรณ์เกี่ยวข้องระบบไฟฟ้า

4. งานควบคุมและบำรุงรักษาเกี่ยวกับงานไม้และโลหะทุกชนิด เช่น

4.1 โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน
4.2 อุปกรณ์เกี่ยวกับไม้และโลหะ
4.3 โครงสร้างไม้และโลหะ เช่น หลังคา ประตู หน้าต่าง

5. งานซ่อมแซมและติดตั้งระบบประปาและสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

6. งานควบคุมและดำเนินการจัดสถานที่ในงานต่างๆ ของคณะฯ เช่น งานพิธีต่างๆ งานประชุมสัมมนา บรรยายพิเศษ ของหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ

7. งานยานพาหนะ

8. งานดูแลรักษาความปลอดภัยภายในคณะฯ