งานบริการการศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Phone: 66-2218-8651-4, 66-2218-8657
Email: academicdentcu@gmail.com