อ.ทพ.กันตภณ รัตนพฤกษ์สกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.กันตภณ รัตนพฤกษ์สกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา