การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม


3 – 4 ปี

เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากทันตแพทยสภา เน้นการฝึกทักษะความชำนาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะสาขา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้เรียนมีสิทธิสมัครสอบวุฒิบัตรได้ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆดังนี้

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 
สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 
สาขาปริทันตวิทยา 
สาขาทันตกรรมหัตถการ 
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก แขนงวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก แขนงวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก 

 

ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม