หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก


(ป.บัณฑิตชั้นสูง) 

1-3 ปี

เป็นหลักสูตรสำหรับทันตแพทย์ที่ต้องการศึกษาสาขาวิชาชีพเฉพาะทางโดยเน้นการฝึกทักษะทางคลินิกระดับสูง ให้ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

หลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วยแขนงวิชาดังนี้  

แขนงวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก 
แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน 
แขนงวิชาทันตกรรมหัตถการ 
แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
แขนงวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม 
แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 
แขนงวิชาทันตกรรมเด็ก 
แขนงวิชาทันตสาธารณสุข 
แขนงวิชาปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม 
แขนงวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

หลักสูตรปกติ ประกอบด้วยสาขาวิชาดังนี้  

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 

 

ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม