เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักงานประกันคุณภาพ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  • พัฒนาระบบสนับสนุนในการดำเนินงานด้านคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
  • มุ่งพัฒนาระบบ กลไกและกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานของการประเมินและสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ่นตลอดเวลา
  • มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อระบบคุณภาพต่าง ๆ
  • เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาให้เกิดกระบวนการการปฎิบัติงานประจำของหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์