บุคลากร

สำนักงานประกันคุณภาพ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ

รองคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร


อ.ทพ.ดร.อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร.อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพองค์กรและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 


Ped คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวเรืองรุ้ง เจือแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

18867 1 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวจิรภา เลิกนอก

เจ้าหน้าที่ธุรการ