หน่วยงานสารบรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่เน้นให้บริการแก่บุคลากรภายในคณะฯและหน่วยงานภายนอก