คลินิกพิเศษ


เป็นคลินิกที่ให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร ทั้งทันตกรรมทั่วไป(อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน) และทันตกรรมเฉพาะทาง ในระดับสากล กับประชาชนทั่วไป โดยคณาจารย์ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทันตแพทย์ทั่วไป ภายใต้การทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัย การบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ ทั้งยังได้ขยายขอบข่ายของการบริการทันตกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเลือกใช้บริการตามสะดวก ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีทางทันตสารสนเทศมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

 

การให้บริการ

ให้บริการผู้ป่วยทางทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทางในทุกสาขา ได้แก่ ผ่าฟันคุด ทำฟันปลอม รักษารากฟัน จัดฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยเปิดให้บริการดังนี้

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น., 13.00-16.00 น., 17.00-20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น., 13.00-16.00 น., 16.30-19.30 น.

วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น., 13.00-16.00 น.

ปิดให้บริการ วันพุธบ่าย 13.00-16.00 และวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย

 

ช่องทางการติดต่อ

 

ที่อยู่