สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. น้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Team Spirit)

2. มุ่งมั่นความเป็นเลิศ (Excellence)

3. ชูเชิดคุณธรรม (Integrity)

4. คิดและทำเพื่อสังคม (Social-mindedness)