บุคลากร


Kiti Siriwatana

ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

เจ้าหน้าที่


chalinee se

นางชาลินี เสียงสังข์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนyupin

นางยุพิน สุขศิลป์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนkalaya

นางสาวกัลยา ทองส้ม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ธุรการ)