ฝ่ายวางแผนและพัฒนาLogin 

ฟอร์มขออนุมัติ อบรม ประชุม สัมมนา สายสนับสนุน

ฟอร์ม1_ภาควิชา219ฟอร์ม2_โรงพยาบาล162ฟอร์ม3_สำนักบริหาร151ฟอร์ม4_สำนักวิชาการ284ฟอร์ม5_หัวหน้างาน163

แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์มโครงการครุภัณฑ์116คู่มีือการเขียนโครงการ123แบบวิเคราะห์งบลงทุน-ที่ดินสิ่งก่อสร้าง47แบบฟอร์มโครงการ55แบบฟอร์มโครงการ-ยุทธศาสตร์ใหม่18

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณเงินรายได้จัดสรร 2562225งบประมาณเงินรายได้จัดสรร 2563119งบประมาณเงินรายได้จัดสรร 256481

แผนยุทธศาสตร์ชาติ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ87

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2561

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 256162

รหัสศูนย์ต้นทุน/เขตตามหน้าที่ (ใหม่2563)

รหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยงาน (ใหม่)110รหัสศูนย์ต้นทุนหลักสูตร (ใหม่)68รหัสเขตตามหน้าที่งานประจำ (ใหม่)115รหัสศูนย์ต้นทุน/เขตตามหน้าที่ โครงการ (ใหม่)96รหัสศูนย์ต้นทุน_ป.บัณฑิตชั้นสูง Inter33

สรุปรายจ่ายหน่วยงานจากระบบCU-ERP_2558-2563

รายจ่ายหน่วยงาน2558-2562149รายจ่ายหน่วยงาน256347รายจ่ายหลักสูตร/ภาควิชา_ERP2561-256346

ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร

ครุภัณฑ์แผ่นดินปี256193ครุภัณฑ์แผ่นดินปี256262ครุภัณฑ์แผ่นดินปี256360ครุภัณฑ์งบรายได้256195ครุภัณฑ์งบรายได้256290ครุภัณฑ์งบรายได้256363ครุภัณฑ์แผ่นดินปี256428ครุภัณฑ์งบรายได้256444

แบบฟอร์มของบประมาณแผ่นดินปี 2565

โครงร่างสเปค41ร่าง TOR-วิธีตกลงราคา46ร่าง TOR-วิธีประกาศเชิญชวน29ร่าง TOR-วิธีอิเลคทรอนิกส์66แบบฟอร์มโครงการ(ใหม่)128แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง(ใหม่)75แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์(ใหม่)45

รายจ่ายหน่วยงาน 2564 ไตรมาส 1-2 (ต.ค.63-เม.ย.64)

กองทุนบริหารวิชาการ-(แยกหน่วยงาน)24กองทุนวิจัย (แยกหน่วยงาน)16กองทุนบริการวิชาการ (แยกหน่วยงาน)22กองทุนกิจการนิสิต14กองทุนทั่วไป (แยกหน่วยงาน)