รศ.ทพญ.ดร.ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ

Assoc. Prof. Piyamas Sumreykanchanakij

อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์