ที่ชื่อ – สกุลภาควิชา
1รศ.ทพญ.ดร.นีรชา สารชวนะกิจภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2รศ.ทพญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ภาควิชาจุลชีววิทยา
3รศ.ทพ.ดร.จีรัสย์ สุจริตกุลภาควิชาชีวเคมี 
4รศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาลภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
5รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจภาควิชาทันตกรรมชุมชน
6อยู่ระหว่างการสรรหาภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
7รศ.ทพญ.ดร.อรพินท์ โคมิน  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
8รศ.ทพญ.ดร.บุษยรัตน์ สันติวงศ์ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
9รศ.ทพญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตราภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
10รศ.ทพ.ดร.เอกรัฐ ภัทรธราธิปภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
11ผศ.ทพญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูรภาควิชาปริทันตวิทยา
12รศ.ทพญ.ดร.สิรีรัตน์ สูอำพันภาควิชาเภสัชวิทยา
13ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุลภาควิชารังสีวิทยา
14ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
15รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำภาควิชาศัลยศาสตร์
16ผศ.ดร.วีระ สุพรศิลป์ชัยภาควิชาสรีรวิทยา