อ.ทพ.ดร.ณภัทร นะลำเลียง

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว