อ.ทพ.นพ.เฉลิมฤทธิ์ พฤกษสดใส

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์