รศ.ทพญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา

Assist. Prof. Anchana Panichuttra

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ