รศ.ทพญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา

Assoc. Prof. Anchana Panichuttra

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ