ผศ.ทพญ.ดร.อัญชลี วัชรักษะ

Assist. Prof. Anjalee Vacharaksa

อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์