อ.ทพ.ดร.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย

Attawood Lertpimonchai

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา