ผศ.ทพ.ดร.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย

Assist. Prof. Attawood Lertpimonchai

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา