อ.ทพญ.ดร.ชญานิษฐ์ ฉวีวรรณากร

Chayanit Chaweewannakorn

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว