รศ.ทพ.ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล

Assoc. Prof. Jeerus Sucharitakul

อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี