ศ.ทพ.ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล

Prof. Jeerus Sucharitakul

อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี