อ.ทพญ.ดร.กมลพร วัฒนเสริมกิจ

Kamolporn Wattanasirmkit

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์