อ.ทพญ.ดร.กวิตา กาญจนเมฆานันต์

Kavita Kanjanamekanant

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์